Minőségpolitika
Nyelviskolai Felnőttképzési Minőségbiztosítási Rendszer

A) A minőségre vonatkozó intézményi stratégia:

Az intézmény vezetésének elsődleges célja az intézmény szakmai és jogszabályi irányelveken nyugvó sikeres működése, valamint a képzettek, a munkatársak és a partnerek kölcsönös előnyökre épülő, minél teljesebb megelégedettségének elérése.

Az intézmény korszerű szakmódszertani és pedagógiai alapelveken nyugvó, a mai kor elvárásainak megfelelő eszközökkel és módszerekkel, átlátható és strukturált rendszerben fejleszti a képzésben résztvevők idegen nyelvi kompetenciáit. Az intézmény folyamatosan törekszik a képzés területén végzett szolgáltatásainak adatokon és visszajelzéseken alapuló javítására és fejlesztésére és beépíti a PDCA elv érvényesítése szerinti minőségszemléletet a teljes vállalati stratégiába.

Az intézmény felelősséget vállal azért, hogy olyan értékeket közvetítsen, melyek a célzott kompetencia-fejlesztésen túlmenően a résztvevők személyiségére, jövőjére, a családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak.

Az intézmény betartja az egyenlő bánásmód elvét, vagyis tartózkodik az intézmény alkalmazottainak vagy a képzésben résztvevők fogyatékosságához, életkorához, szexuális irányultságához, vallásához vagy meggyőződéséhez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetéstől.

 

B) Az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége:

Minőségbiztosítási rendszerünk a képzési intézményen belül teljes elkötelezettséget kíván a minőségbiztosítás iránt. A vezetőség aktív részvétele a minőségirányításban párosul az adminisztrációs és az oktató munkatársak minőségfejlesztési folyamatokba való bevonásával és a jó példák elismerésével.

Az intézmény vezetősége biztosítja, hogy minden alkalmazott megismerje az intézmény minőségpolitikáját, a minőségirányítási rendszer alapvető céljait, felépítését és működési előírásait és elvárja, hogy azt az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai napi gyakorlatként a személyes felelősségnek megfelelően alkalmazzák.

 

C) A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába:

A vezetés mindenkori feladata és felelőssége a képzés minőségének növelése érdekében a minőségirányítási rendszer állandó fejlesztésén túl a képzés feltételeinek adatokon és visszajelzéseken alapuló folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében a vezetés a képzésben résztvevők és a partnerek visszajelzései alapján és a munkatársak bevonásával tűzi ki a jogszabályban előírt területeken a minőségcélokat.

 

D) A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának módja:

Az intézmény vezetése munkatársai részére ismerteti és partnerei részére nyilvánosságra hozza az intézmény minőségpolitikai nyilatkozatát, folyamatosan figyelemmel kíséri a minőségpolitika megvalósítását, azt szükség esetén a PDCA elv érvényesítése mellett felülvizsgálja és a szükséges módosításokat elvégzi.

Dátum: 2018.01.16.

 

Panaszkezelés
Nyelviskolai Felnőttképzési Minőségbiztosítási Rendszer

I. Intézményi panaszkezelési alapelvek

 1. A képző intézmény rendelkezik panaszkezelési szabályzattal annak érdekében, hogy a panaszokat átlátható és hatékony módon lehessen kezelni. 
 2. A panaszkezelési szabályzat nyilvános dokumentum, a hallgatók elégedettségének és igényeinek magasabb szintű kielégítése érdekében. 
 3. A panaszok kezelése diszkrimináció-mentes, azaz a panaszokat és a panaszosokat bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárás keretében és szabályok szerint kezeli az intézmény minden munkatársa.
 4. A képző intézmény szakmai vezetője kiemelt figyelmet fordít a minőségi panaszkezelés biztosítására, ezért az egyes panaszügyek lezárását követően a panaszkezelési folyamat teljes egészének tekintetében monitoring (elemző) tevékenységet folytat, amelynek során egy panasznyilvántartásban többek között vizsgálja a panaszok átfutási idejét különféle szempontok szerinti bontásban, a panaszok számát, az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó reklamációkat, a hallgatók panaszkezeléssel kapcsolatos általános elégedettségét, illetve egyes konkrét panaszügy vonatkozásában az ügyfél-elégedettséget.
 5. A képző intézmény szakmai vezetője az adminisztratív munkatársak közreműködésével minden esetben tájékoztatja a panasztevőt, hogy a panasz elutasítása esetén milyen szervhez, hatósághoz, vagy bírósághoz fordulhat. 


II./1. A panaszok kivizsgálásának és kezelésének módja ügyfelektől érkező panaszok esetén

 1. A szóbeli csatornán érkezett panaszt ? legyen az személyes megkeresés vagy telefonon történt bejelentés - a Titkárság/Recepció/Tanfolyamszervezési részleg űrlap kitöltése révén rögzíti, és amennyiben a panasz természete ezt megengedi, szóban kínál megoldást a panaszosnak. Amennyiben a felajánlott megoldást a panaszos elfogadja, az űrlapon feltüntetik a megoldást és a panaszos beleegyezésének tényét, majd az intézmény szabályainak megfelelően iktatják az űrlapot. A panaszos ügy elintézése nyomán történhet helyesbítő vagy megelőző vezetői intézkedés, a PDCA elv érvényesítése mellett.
 2. Amennyiben a szóbeli csatornán érkezett panaszra a panasz természetéből adódóan a Titkárság/Recepció/Tanfolyamszervezési részleg nem kínálhat gyors és mindkét fél számára kielégítő megoldást, vagy ha a panaszos nem kíván élni a Titkárság/Recepció/Tanfolyamszervezési részleg által felajánlott megoldással, akkor a panaszost arra kéri a Titkárság/Recepció/Tanfolyamszervezési részleg, hogy írjon egy írásbeli kérvényt reklamációjával kapcsolatban, melyet első fórumon a Titkárság/Recepció/Tanfolyamszervezési részleg, esetleges egyet nem értés esetében pedig az intézmény vezetője bírál el. A panaszos kérvényére a Titkárság/Recepció/Tanfolyamszervezési részleg illetve az ügyvezető 8 napon belül írásban válaszol, melyet postai úton juttat el a panaszoshoz. A reklamációt és az arra adott hivatalos választ a Titkárság/Recepció/Tanfolyamszervezési részleg az intézmény szabályainak megfelelően iktatja. A panaszos ügy elintézése nyomán történhet helyesbítő vagy megelőző vezetői intézkedés, a PDCA elv érvényesítése mellett.
 3. Írásos panasz érkezése esetén a Titkárság/Recepció/Tanfolyamszervezési részleg illetve az igazgató írásban válaszol a panaszosnak, lehetőség szerint többféle megoldást kínálva problémája megoldására. A reklamációt és az arra adott hivatalos választ a Titkárság/Recepció/Tanfolyamszervezési részleg az intézmény szabályainak megfelelően iktatja. A panaszos ügy elintézése nyomán történhet helyesbítő vagy megelőző vezetői intézkedés, a PDCA elv érvényesítése mellett.

Az intézmény oktatói és adminisztratív munkatársai azt a célt követik, hogy az ügyfelekkel kialakított kapcsolat probléma- és reklamációmentes legyen, és a lehető leggyorsabban és legpontosabban vizsgálnak ki minden reklamációt.

 

II./2. A panaszok kivizsgálásának és kezelésének módja munkatársaktól érkező panaszok esetén

A panasz a vezetéshez érkezhet közvetlenül vagy részlegvezető közvetítésével, szóban vagy írásban. Panaszoshoz vagy közvetítőhöz köthető panaszokat az intézmény vezetője minden esetben kivizsgál és a panasz vonatkozási relevanciája szerint személyesen vagy munkatársi megbeszélésen rendezi azt. Az intézmény vezetője megpróbálja a panaszt a panasz megszűnéséig rendezni, vagy ha ez nem lehetséges, a rendezés akadályait közölni. Jogszabályba ütköző vagy veszélyt jelentő panaszt a panasz megszűnéséig kell rendezni.


Kelt, 2018.01.16.
Berényi Milán, ügyvezető

 

Általános tájékoztató hallgatók részére

Kedves Hallgatónk!

 • A tanfolyamdíj befizetéséről szóló számlát/nyugtát őrizze meg a kurzus végéig.
 • A hallgatóval a vonatkozó jogszabályok értelmében Képzési/Felnőttképzési szerződést kötünk.
 • Minden teremben kifüggesztettük a "Jogok és kötelezettségek" c. dokumentumot, melyek a hallgatók és a nyelviskola jogait, kötelességeit tartalmazza.
 • 2 fős csoport esetén az alábbi eljárás van érvényben:
  • Ha a Nyelviskola hibájából marad el óra, akkor megteszünk mindent azért, hogy az elmaradt órát 2 héten belül pótoljuk. Ha ez időn belül nincs mindkét fél számára megfelelő időpont, a tanfolyam annyival tovább tart a tervezett befejezéstől számítva.
  • Ha az óra a hallgató(k) előzetes  kérésére (minimum 24 órával a tanóra kezdését megelőzően) marad el, akkor két héten belül találniuk kell egy másik időpontot, amikor pótolhatják az órát. Méltányossági alapon legfeljebb a tanfolyam óraszámának 10 %-ig fogadható el a lemondás és az ehhez kapcsolódó új időpont kérése.
 • Az iskola 3. emeleti bejáratánál kifüggesztett napi terembeosztás  megtekintése mindig javasolt, mert a csoportok nem mindig ugyanabban a teremben lesznek.
 • A könyvek beszerzésében az Ügyfélszolgálat segít /általában olcsóbbak vagyunk, mint a könyvesboltok/.
 • Ha előre tudja, hogy valamelyik óráról hiányozni fog és ezt személyesen vagy telefonon jelzi nekünk, akkor kérésre az óra tananyagát térítésmentesen eljuttatjuk Önnek.
 • A tanfolyam sikeres elvégzése/min.60%-os teszteredmény, max.20% hiányzás/után engedélyköteles képzés esetén Tanúsítványt, engedély hatálya alá nem tartozó képzések esetén Oklevelet adunk.
 • A tanfolyamon való részvétel nyelvvizsga-kötelezettséggel nem jár, ha nyelvvizsgázni szeretne, arra külön jelentkeznie kell. A vizsgák iránt Ügyfélszolgálatunkon érdeklődhet.
 • Minden teremben elhelyeztünk egy faliújságot, amelyre minden közleményt, határidőt és érdekességet kifüggesztünk.
 • A tanfolyam időtartama alatt 2 alkalommal /tanfolyam közepe, vége/ végzünk kérdőíves felmérést. Nagy segítségünkre lenne, ha problémáit és észrevételeit megosztaná velünk!
 • Amennyiben bármilyen probléma merülne fel az oktatással, nyelvtanulással kapcsolatban, vagy valamilyen információra van szüksége, ill. javaslata van, forduljon bizalommal az Ügyfélszolgálathoz, A beérkezett reklamációkat, panaszokat minden esetben írásban rögzítjük. Valamennyi reklamációt - függetlenül a későbbi kivizsgálás eredményétől - nyilvántartjuk, amennyiben a reklamáció súlya azt indokolja az iskola vezetőjét haladéktalanul tájékoztatjuk.
 • Az iskola berendezéseinek megóvása közös érdekünk, így ha valami rongálódást észlel, kérjük jelezze az Ügyfélszolgálaton!

Sikeres nyelvtanulást kívánunk!

 

Jogok és kötelezettségek

Általános rendelkezések

 • ezt a szabályzatot a Nyelviskolával jogviszonyban álló hallgatókra és vizsgázókra kell alkalmazni
 • az intézmény döntései, intézkedései, dokumentumai nem vezethetnek az szabályzatban biztosított hallgatói/vizsgázói jogok csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségek korlátozására, a véleménynyilvánítás elfojtására, a tájékozódási jog korlátozására
 • a jogviszonyból eredő jogok a beiratkozás napjától gyakorolhatók

A hallgató jogai

A hallgató joga, hogy

 • emberi méltóságát tiszteletben tartsák, e körben különösen, hogy személyiségi jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát tiszteletben tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem korlátoz másokat, e jogának érvényesítésében nem veszélyezteti a saját és társai, illetve az intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét
 • az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthasson
 • teljes körű és tárgyilagos tájékoztatást kaphasson a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről
 • javaslattal élhessen, kérdést intézhessen az intézmény vezetőihez, oktatóihoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított harminc napon belül érdemi választ kapjon
 • vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozását tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttathassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti mások hasonló jogát és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának érvényesülését
 • biztonságban, egészséges környezetben folytathassa tanulmányait, továbbá tehetségétől, képességétől, érdeklődésétől függően segítséget kapjon a tanulmányaihoz
 • igénybe vegye a rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket, szolgáltatásokat
 • jogszabályban meghatározottak szerint felnőttképzési szerződést köthessen


A hallgatót megilleti az érdekérvényesítés és a jogorvoslat joga, e körben különösen, hogy

 • hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz
 • személyesen vagy képviselői útján részt vehessen az érdekeit érintő döntések meghozatalában
 • jogai megsértése esetén eljárást indíthasson

 

A hallgató kötelessége

 • megtartani az intézmény helyiségei használati rendjét, illetve az előírásoknak megfelelően kezelni a rábízott eszközöket, óvni az intézmény létesítményeit, felszereléseit, óvni saját és társai testi épségét, egészségét
 • tiszteletben tartani az intézmény hagyományait, valamint az intézmény alkalmazottai és hallgatótársai emberi méltóságát
 • az igénybevett szolgáltatásokért meghatározott mértékű tandíjat/vizsgadíjat fizetni, kivéve ha az igazgató a mentességéről dönt

 

Az intézmény kötelessége

 • a hallgatók számára a nyelvi képzéseket jó színvonalon elvégezni, az igényelt vizsgáztatás(oka)t megszervezni és lefolytatni
 • a képzésekkel összefüggő tananyagokat, oktatási segédleteket igény esetén térítés ellenében beszerezni és véglegesen átadni, továbbá a vizsgára való felkészülést segítő információkat a résztvevők rendelkezésére bocsájtani
 • az oktatáshoz és vizsgáztatáshoz megfelelő színvonalú infrastruktúrális és személyi feltételeket biztosítani
 • tiszteletben tartani a hallgatók és ügyfelek emberi jogait, méltóságát
 • a hallgatók igényeit figyelembe venni, tevékenységét ezeknek megfelelően (de a gazdaságosság szempontjainak is megfelelve) végezni

 

Az intézmény joga

 • az igénybevett szolgáltatások után előre meghatározott mértékű tandíjat/nyelvvizsga-díjat kérni, kivéve ha az igazgató a mentességről dönt
 • indokolt esetben az előzetesen meghírdetett feltételektől, igényektől eltérhet (ebben az esetben a változásokról értesíteni köteles az igénybevevőt)

amennyiben a hallgató/nyelvvizsgázó a szabályok (pl. vizsgaszabályzat) ellen vét vagy a tandíjat/vizsgadíjat nem fizeti be (időben), azonnal kizárni a hallgatót/felfüggeszteni a szolgáltatást.

 

Érvényes: 2015.10.06-tól visszavonásig.