Adatvédelmi tájékoztató

 

Az adatvédelem kiemelten fontos vállalkozásunk számára,
és személyes adataid feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni.

 

Ki kezeli a személyes adataid?

A magyar tulajdonú Coventry House Kft. kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket megadsz nekünk, és ez a vállalkozás felel a személyes adataidért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

Cégnév: COVENTRY HOUSE Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6000 Kecskemét, Budai u. 1.
Cégjegyzékszám: 03-09-107928
Adószám: 11936921-2-03
Statisztikai számjel: 11936921-8559-113-03
Főtevékenység: M.n.s. egyéb oktatás (8559 '08)
Hivatalos képviselő és tisztsége: Berényi Milán, ügyvezető

 

Mely jogszabályok szolgálják az adatkezelés alapját?

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV

 

Hol tároljuk és ki fér hozzá az adataidhoz?

Adataid soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak a Neked nyújtott szolgáltatás (például tanfolyamok, nyelvvizsgák) lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetében megtalálod alább. Személyes adataid védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataidhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek hozzá.

 

Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adataid minden egyes feldolgozásakor tájékoztatunk, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

 

Adatfeldolgozók

Alább az egyes adatfeldolgozók részletes adatait találod meg.

Facebook
Hirdetések és céges oldal
Facebook Inc.
Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK CA 94025-1452
Telefonszám: +1650 6187714
Weboldal: www.facebook.com

GLS
Csomagkézbesítő szolgáltatás
GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Cégjegyzék-szám: 13-09-111755
Telefonszám: +36 29 88 66 70
Weboldal: www.gls-hungary.com

Google
Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok különböző céges dokumentációk tárolására
Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
Telefonszám: 650-253-0000
Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about

Könyvelő
Számlák, teljesítésigazolások és hasonló bizonylatok
"CAR and GAS" Bt.
Székhely: 6000 Kecskemét, Tinódi utca 27. I. em. 3.
Adószám: 20474825-2-03
Telefonszám: +36 76 491 318

Magyar Hosting
Tárhely szolgáltatás
Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Weboldal: www.mhosting.hu

Microsoft SharePoint
Céges dokumentumok tárolására és biztonsági mentésére szolgáló felhő szolgáltatás
Microsoft Corporation
Székhely: 6399 One Microsoft Way Redmond, WA 98052, United States
Telefonszám: +1 800 642 7676
Weboldal: www.microsoft.com

SchoolDrive
Képzések adminisztrációjára és számlázásra szolgáló felhő szolgáltatás
Solware Kft.
Székhely: 1214 Budapest, Szabadság u. 51.
Adószám: 12384114-2-43
Telefonszám: +36 28 516 020
Weboldal: www.schooldrive.net

OTP Bank
Bankszámla szolgáltatások
OTP Bank Nyrt.
Székhely: Magyarország, 1051 Budapest, Nádor u.16.
Cégjegyzékszám: 01-10-041585
Telefonszám: +36 1 3 666 666
Weboldal: www.otpbank.hu

 

Mik a személyes adataid kezelésével kapcsolatos jogaid?

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adataid kezeléséről jogosult vagy bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely a saját megalapozott kérelmed alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: bármikor kérhetsz visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adataid kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adataid kezelik (ez abban az esetben, ha az adataid nem közvetlenül Te adtad meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják stb., azaz minden, a személyes adataiddal kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésedre az adatokat másolatban is elkérheted.

A helyesbítéshez való jog: kérheted a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adataidnak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: kérheted, hogy adataid ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonod az adataid kezelésére vonatkozó hozzájárulást, tiltakozol adataid kezelése ellen, vagy ha adataid jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheted a személyes adataid abban az esetben, ha az adataid kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség.)

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha valamilyen okból vitatod, hogy az adataid kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatod adataid használatát.

A tiltakozáshoz való jog: bármikor tiltakozhatsz az ellen, hogy az adataid kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adataid nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: Ha úgy gondolod, hogy vállalkozásunk a személyes adataid helytelenül dolgozza fel, kérünk, lépj velünk kapcsolatba! Jogod van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A bírósághoz fordulás joga: ha az adataid kezelésével kapcsolatos jogaid sérülnek, jogosult vagy arra, hogy bírósághoz fordulj.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényled, megkaphatod adataidat elektronikus formában, vagy kérheted, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

 

A honlap használatával kapcsolatos tudnivalók

A www.coventry.hu honlapon való böngészéskor elfogadod és tudomásul veszed, hogy a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat (?sütiket?), azaz kisebb fájlokat helyezünk el a számítógépeden vagy mobil eszközödön. A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk, személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.

A cookie-k beállítását a saját böngésződben módosíthatod. A cookie-kat bármikor törölheted (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb böngészővel blokkolhatod is az elhelyezésüket. Eben az esetben azonban a honlapunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezned, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni. A cookie-k törléséről, blokkolásáról részletes információkat találsz általában a www.AllAboutCookies.org (angol nyelvű) oldalon vagy a leggyakrabban használt böngészőkre vonatkozóan az alábbi linkeken:

 

Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen való részvétel - új Felnőttképzési törvény szerinti engedélyezett képzés - engedélyszám: E/2020/000005

Amennyiben olyan támogatott képzésen veszel részt, amely állami vagy Európai Uniós forrásból valósul meg és a képző a felnőttképzési törvény* szerint valósít meg, úgy a képzőnek a következő adatokat kell Tőled elkérnie és kezelnie:

 • név, születési név,
 • anyja neve,
 • születési helye és ideje,
 • neme,
 • állampolgársága,
 • lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
 • e-mail címe, a képzés szervezésének szempontjából esetleg a telefonszáma
 • nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma,
 • tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 • a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak,
 • támogatott képzések esetén, amennyiben azt a támogatói szerződés előírja: pl. fotók, hangfelvételek

Az adatkezelés célja, hogy a képzésen részt vehess. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. Ha fenti adatokat nem kívánod megadni, úgy a képzésen sem tudsz részt venni. A felnőttképző a meghatározott személyes adataidat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

Az adataidhoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

A képző intézmény az adataid harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve, ha állami támogatással megvalósuló képzésen veszel részt. Ebben az esetben a támogató részére a képzéssel kapcsolatos személyes adataid továbbításra kerülnek, illetve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az adataidat is tartalmazó képzési dokumentációba.


Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen való részvétel - új Felnőttképzési törvény szerinti bejelentés alapján megvalósuló képzés - engedélyszám: B/2020/000174

Amennyiben olyan NEM támogatott képzésen veszel részt, amelyet képző a Felnőttképzési törvény* szerint valósít meg, úgy a képzőnek a következő adatokat kell Tőled elkérnie és kezelnie:

 • név, születési név,
 • anyja neve,
 • születési helye és ideje,
 • neme,
 • állampolgársága,
 • lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
 • e-mail címe, a képzés szervezésének szempontjából esetleg a telefonszáma
 • nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma,
 • tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 • a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak

Az adatkezelés célja, hogy a képzésen részt vehess. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. Ha fenti adatokat nem kívánod megadni, úgy a képzésen sem tudsz részt venni. A felnőttképző a meghatározott személyes adataidat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

Az adataidhoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

A képző intézmény az adataid harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az adataidat is tartalmazó képzési dokumentációba.

 

Idegennyelvi kommunikációs tréningen való részvétel

Amennyiben olyan képzésen veszel részt, amelyet a képző Idegennyelvi kommunikációs tréningként valósít meg, úgy a képzőnek a következő adatokat kell Tőled elkérnie és kezelnie:

 • név, születési név,
 • anyja neve,
 • születési helye és ideje
 • lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
 • telefonszám/mobiltelefonszám, és vagy e-mail cím,
 • tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma

Az adatkezelés célja, hogy a képzésen részt vehess. Jogalapja: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. Neked és a képző intézménynek is jogos érdeke, hogy a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornákat használjon (e-mail, mobiltelefon stb.). Ha a fenti adatokat nem kívánod megadni, úgy a képzésen sem tudsz részt venni.

Az adataidhoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

A képző intézmény az adójogi elévülésig nyilvántartandó személyes adataid legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti. A képző intézmény az adataid harmadik fél részére nem továbbítja.

 

BME nyelvvizsgán való részvétel

Amennyiben az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja által akkreditált BME nyelvvizsgán szeretnél részt venni, úgy a vizsgahelynek (Coventry House Kft.) a következő adatokat kell Tőled elkérnie és kezelnie:

 • név, születési név
 • anyja neve,
 • születési hely és idő
 • értesítési/postázási cím,
 • telefonszám/mobiltelefonszám és e-mail cím,
 • adóazonosító jel
 • a 79/2006.(IV.5.) Korm. rendelet szerinti egyedi eljárás esetén szakértő által igazolt fogyatékosságról szóló szakvélemény, valamint a vizsgázó különleges körülmények iránti kérelme

Az adatkezelés célja, hogy a vizsgán részt vehess. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. Neked és a vizsgát lebonyolító intézménynek is jogos érdeke, hogy a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornákat használjon (e-mail, mobiltelefon stb.). Ha a fenti adatokat nem kívánod megadni, úgy a nyelvvizsgán sem tudsz részt venni.

Az adataidhoz a vizsgahely részéről az adminisztrátor munkatárs és a pénzügyekkel megbízott munkatárs, valamint a vizsgaesemény idejére a vizsgáztató tanár(ok) és a teremfelügyelő(k) férhet(nek) hozzá. A vizsgahely az adataid a BME Vizsgaközpont részére továbbítja a nyelvvizsga megszervezésének, lebonyolításának, valamint az előírt törvényi kötelezettségek teljesítésének céljából. Az adatokhoz emellett a BME Vizsgaközpont részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

A vizsgahely az adójogi elévülésig nyilvántartandó személyes adataid legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti. A vizsgahely a nyelvvizsgával összefüggő dokumentumokat a BME Belső Működési Rendjében meghatározott 3 évig archiválja, majd ezt követően megsemmisíti.

 

TELC nyelvvizsgán való részvétel

Amennyiben az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja által akkreditált TELC nyelvvizsgán szeretnél részt venni, úgy a vizsgahelynek (Coventry House Kft.) a következő adatokat kell kezelnie:

 • név és születési név,
 • anyja leánykori neve,
 • születési hely és idő,
 • lakcím,
 • telefonszám/mobiltelefonszám és e-mail cím

Az adatkezelés célja, hogy a vizsgán részt vehess. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. Neked és a vizsgát lebonyolító intézménynek is jogos érdeke, hogy a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornákat használjon (e-mail, mobiltelefon stb.). Ha a fenti adatokat nem kívánod megadni, úgy a nyelvvizsgán sem tudsz részt venni.

Az adataidhoz a vizsgahely részéről az adminisztrátor munkatárs és a pénzügyekkel megbízott munkatárs, valamint a vizsgaesemény idejére a vizsgáztató tanár(ok) és a teremfelügyelő(k) férhet(nek) hozzá. A vizsgahely az adataid a telc Hungary Nonprofit Kft. részére továbbítja a nyelvvizsga megszervezésének, lebonyolításának, valamint az előírt törvényi kötelezettségek teljesítésének céljából. Az adatokhoz emellett a telc Hungary Nonprofit Kft. részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

A vizsgahely az adójogi elévülésig nyilvántartandó személyes adataid legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

 

* A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény.

Utolsó frissítés: 2023. január 15.

Letölthető fájlok

pdf
Adatkezelési és adatszolgáltatási tájékoztató az új Felnőttképzési tv. szerint - Engedélyszám: E/2020/000005
pdf
Adatkezelési és adatszolgáltatási tájékoztató az új Felnőttképzési tv. szerint - Engedélyszám: B/2020/000174